Programska oprema kot storitev
Pogoji poslovanja

onOffice d.o.o.
Cesta v Mestni log 88a
1000 Ljubljana
Slovenija
onOffice d.o.o. v nadaljevanju “ponudnik”


“Stranka” in “Ponudnik” v nadaljnjem besedilu skupaj “Stranki”

Uvod

Ponudnik razvija in distribuira učinkovito programsko opremo za upravljanje in trženje za nepremičninske agencije/posrednike. Ponudnik med drugim ponuja programsko opremo v oblaku, do katere je mogoče dostopati preko prijavnega okenca (»Programska oprema kot storitev - Software as a Service«). V kolikor bi stranka želela uporabljati programsko opremo v oblaku, bi morala kupiti licenco za najem uporabe. Skladno s tem spodnji sporazum ureja pogoje za pridobitev licence in obseg dovoljene uporabe.

1. člen: Obseg uporabe

(1) Vse dobave in storitve ponudnika, ki so na voljo stranki v okviru programske opreme kot storitve (v nadaljnjem besedilu "SaaS"), se izvajajo izključno v skladu s tem dogovorom. Razen če ni izrecno pisno dogovorjeno, se odstopajoči pogoji ne uporabljajo.

(2) Ponudnik lahko kljub predpisom iz 1. odstavka opravlja storitve, za katere lahko veljajo dodatni posebni pogoji in posebni predpisi. V primeru tovrstnih dodatnih storitev bodo ti dodatni pogoji ustrezno priloženi in bodo postali del pogodbe.

(3) Stranka zagotavlja, da je podjetnik. Podjetniki v smislu te pogodbe so fizične ali pravne osebe ali pravno sposobne družbe, ki delujejo - ob sklenitvi pogodbe z dobaviteljem - pri opravljanju svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti.

(4) Naši splošni pogoji poslovanja veljajo, v kolikor ti pogoji uporabe ne vsebujejo posebnih predpisov.

2. člen: Vsebina pogodbe – Storitve SaaS –

(1) Vsebina pogodbe je

 • Dobava programske opreme v najem s strani ponudnika za uporabo v oblaku s strani stranke. Programska oprema in pripadajoče cene so opredeljene v ponudbi in v portfelju izdelkov.
 • Zagotavljanje računalniške zmogljivosti in prostora za shranjevanje s strani ponudnika za shranjevanje podatkov, v skladu s ponudbo in portfeljem izdelkov.

v nadaljnjem besedilu skupaj “uspešnost predmetov”
(2) Vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne povezave med prenosno točko, opredeljeno v 3. odstavku 3. člena, in naročnikovimi IT sistemi nista predmet storitve. Stranka edino prevzame odgovornost za funkcionalnost svojega internetnega dostopa, vključno s prenosnimi potmi in svojimi računalniki (zahtevana strojna in programska oprema).

(3) Izvorna koda programske opreme prav tako ni predmet izvedbe.

3. člen: Izdaja programske opreme

(1) Programska oprema v oblaku je na voljo stranki za čas trajanja te pogodbe proti plačilu. Ponudnik v ta namen zagotovi programsko opremo na strežniku. Do programske opreme se dostopa prek spleta z uporabo običajnega brskalnika ali druge ustrezne aplikacije.

(2) Funkcionalni opis v ponudbi in v portfelju izdelkov je bistvenega pomena za kakovost programske opreme.

(3) Točka prenosa za programsko opremo je točka, na kateri podatki zapustijo podatkovni center.

(4) Ponudnik v času trajanja pogodbe prilagaja vsebino izvedbe (v kolikor je potrebno), tehničnim spremembam, ki so pomembne za trg. Vendar stranka nima aktivne pravice do konkretnih izboljšav.

4. člen: Zagotavljanje prostora za shranjevanje

(1) Za shranjevanje podatkov je naročniku zagotovljena shramba na strežniku. Stranka lahko hrani podatke v obsegu, ki je v skladu s tehnično specifikacijo, navedeno v ponudbi in v portfelju izdelkov. V kolikor shramba ne zadošča več za shranjevanje podatkov, bo ponudnik o tem obvestil stranko. Glede na obstoječo razpoložljivost lahko stranka proti plačilu nadgradi velikost prostora za shranjevanje podatkov. Pogoje lahko prejmete pri ponudniku. V primeru nepogodbene uporabe prostora za shranjevanje ali uporabe prostora za shranjevanje v nesorazmerni količini (več kot 100 GB na uporabnika) si ponudnik pridržuje pravico do ukinitve skladiščne kvote ali pavšala za shranjevanje. Pred prekinitvijo prejme stranka opozorilo in ima nato štiri tedne za zmanjšanje zasedenega prostora za shranjevanje podatkov.

(2) Ponudnik zagotovi dostop do shranjenih podatkov prek spleta. Ponudnik ni dolžan zagotavljati nemotene dostopnosti.

(3) Ponudnik je dolžan sprejeti običajne varnostne ukrepe pred izgubo podatkov in preprečiti nepooblaščen dostop tretjih oseb do strankinih podatkov. V ta namen ponudnik redno izvaja varnostno kopijo. Varnostni ukrepi so opisani v Tehničnih in organizacijskih ukrepih (TOU), ki so del pogodbe o obdelavi naročila. Ponudnika je treba nemudoma obvestiti o morebitni izgubi podatkov. V primeru izgube podatkov bo ponudnik obnovil zadnjo varnostno kopijo. Če je stranka odgovorna za izgubo podatkov, je dolžan ponudniku plačati nastale stroške.

5. člen: Podpora

(1) Ponudnik ponuja tudi podporne storitve. Obseg podpornih storitev izhaja iz opisa izbranega paketa storitev v ponudbi in portfelju izdelkov.

(2) Poleg tega ponudnik zagotavlja 30 minut telefonske podpore na mesec v skladu s termini storitve, urejenimi v 3. odstavku. Neizkoriščenega časa podpore ni mogoče prenesti na naslednje mesece. Dodatni paketi podpore se lahko dogovorijo po individualnem posvetovanju s prodajno službo.

(3) Delovni čas je ob delavnikih od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00 ure in je namenjen prejemanju prijav okvar, reševanju preprostih motenj in zagotavljanju podpore pri vprašanjih v zvezi z delovanjem programske opreme. Dežurna linija je na voljo ob delavnikih od 17.01-24.00 in 0.00-08.00 ter ob praznikih in se zaračuna 5,95 € neto na 5-minutni blok.

6. člen: Dostop za uporabnike

(1) Dostopne podatke za administrativni dostop do programske opreme bo naročnik prejel od ponudnika ob sklenitvi pogodbe.

(2) Stranka lahko ustvarja uporabnike znotraj programske opreme. Kot uporabniki so lahko registrirane samo fizične osebe z jasnim imenom. Stranka bo preverila identiteto uporabnikov in njihove uporabniške podatke dokumentirala v imenik svojih registriranih uporabnikov (»imenovani uporabnik«) skupaj z ustrezno dostopno kodo.

(3) Programsko opremo lahko uporablja samo število zaposlenih, ki je navedeno v ponudbi. Nadaljnja naročila so možna preko prodajnega kontakta ali lastnega nakupovalnega centra programske opreme. Licenca je zaposlenemu trajno dodeljena in jo ta zaposleni trajno uporablja. Razdelitev licence več zaposlenim ni dovoljena. Prenos licence na drugega delavca je dovoljen le v utemeljenih primerih (odhod delavca, podaljšan dopust, daljša bolezen), v tem primeru prejšnji delavec izgubi licenco. Sprememba uporabnika se dokumentira v imeniku registriranih uporabnikov z novimi uporabniškimi podatki.

7. člen: Pravice za uporabo programske opreme

(1) Stranka prejme ne-ekskluzivno, neprenosljivo pravico, časovno omejeno na obdobje te pogodbe, do dostopa do programske opreme prek spleta in uporabe programske opreme, kot je predvideno.

(2) Programsko opremo lahko uporablja samo določeno število uporabnikov (»imenovani uporabnik«). Število pooblaščenih uporabnikov je navedeno v ponudbi.

(3) Stranka ni upravičena do uporabe programske opreme mimo pravic, opredeljenih v zgornjih odstavkih, ali do uporabe tretjih oseb. Tretja oseba je vsak, ki je podizvajalec naročnika in brezplačno uporablja storitve, kot je npr. zaposleni pri naročniku, samostojni delavci v okviru pogodbenega razmerja itd. Uporaba je dovoljena le v okviru lastnega poslovanja stranke. Stranka zlasti ne sme podvajati ali izkoriščati programske opreme ali njenih delov, bodisi s prodajo, zakupom ali drugimi oblikami izkoriščanja.

(4) Naročnik ponudniku podeljuje pravice uporabe podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, ki jih naročnik prenese v prostor za shranjevanje, ki je na voljo v povezavi z uporabo programske opreme. To vključuje pravico do dostopa do strankinih podatkov za poizvedbe prek interneta, do njihovega razmnoževanja in posredovanja v ta namen ter do reproduciranja za namen varnostne kopije podatkov. V vsakem primeru naročnik ostaja edini lastnik teh podatkov in jih lahko kadar koli izvozi (prenese) iz programske opreme kot datoteko CSV brez pravice do pridržanja s strani ponudnika. Zlasti lahko stranka po prekinitvi pogodbe zahteva izbris vseh podatkov ali naroči varnostno kopijo, da izpolni roke lastnega poslovanja. Pogoje lahko zahtevate pri ponudniku. Stranka nima pravice prejeti tudi programske opreme, primerne za nadaljnjo uporabo podatkov.

8. člen: Prekinitev dostopnosti

(1) Prilagoditve, spremembe in dopolnitve vsebine izvedbe ter ukrepi za ugotavljanje in odpravljanje motenj v delovanju vodijo le do začasne prekinitve dostopnosti, če je to nujno potrebno iz tehničnih razlogov. Načrtovana in napovedana vzdrževalna dela se ne štejejo v izpad. Ponudnik si bo prizadeval, da bo o morebitnih vzdrževalnih delih obvestil najmanj 7 dni pred načrtovanimi deli.

(2) Ponudnik si bo prizadeval zagotoviti visoko razpoložljivost in zmogljivost izvedbe. Vendar ni konkretne trditve o minimalni razpoložljivosti.

9. člen: Obveznosti naročnika

(1) Stranka ni zavezan hraniti nobenih podatkov o shranjevalni zmogljivosti, ki kršijo zakone, uradne zahteve ali pravice tretjih oseb. Če naročnik spozna, da gre za kršitev te obveznosti, mora nemudoma obvestiti ponudnika in kršitev ustaviti. Naročnik mora ponudniku v zvezi s tem na prvi poziv predati vse terjatve tretjih oseb.

(2) Stranka ni zavezan hraniti nobenih podatkov o shranjevalni zmogljivosti, ki bi kršili splošno spodobnost, in se vzdržati kakršne koli uporabe, ki je za ponudnika nesprejemljiva. Nesprejemljiva je predvsem uporaba dokumentov, ki glede na izjavo ali obliko namigujejo na versko skrajnost, ksenofobičnost, diskriminatornost (npr. seksistične ali podobno žaljive izjave), v nasprotju z dobrim okusom ali v nasprotju z interesi ponudnika ali njegovih pogodbenih partnerjev.

Kupec je dolžan ponudnika na prvi poziv obvestiti o vseh zahtevkih tretjih oseb.

(3) Stranka je dolžna preveriti, ali ima v svojih datotekah viruse ali druge škodljive komponente, preden jih naloži v predvideni prostor za shranjevanje in v ta namen uporabiti najsodobnejše programe za zaščito pred virusi. Ponudnik ni dolžan preverjati datotek.

(4) Stranka se vzdrži poskusa pridobivanja informacij ali podatkov sam ali preko nepooblaščenih tretjih oseb brez pooblastila ali poseganja ali dopuščanja posegov v programe, ki jih upravlja ponudnik, ali nedovoljenega vstopa v podatkovna omrežja ponudnika.

(5) Stranka se zavezuje, da morebitne izmenjave elektronskih sporočil ne bo zlorabila za pošiljanje nezaželjenih sporočil ali informacij tretjim osebam v oglaševalske namene (spamming).

(6) Ponudnik zagotavlja filter neželene pošte za dohodno pošto. Naročnik je kljub temu dolžan v programski opremi onOffice preveriti lastne nabiralnike glede neželene pošte in sam razvrstiti morebitno napačno razvrščeno neželeno pošto. Upoštevajte, da se e-poštna sporočila v mapi »Spam« samodejno izbrišejo po sedmih dneh, e-pošta v mapi »Smetnjak« pa se samodejno izbrišejo po 30 dneh, da se ohrani nizka delovna obremenitev strežnika.

(7) Stranka je dolžna preprečiti nepooblaščen dostop tretjih oseb do zaščitenih območij programske opreme z ustreznimi previdnostnimi ukrepi.

(8) Stranka je dolžna svoje dostopne podatke hraniti v tajnosti in jih ne dajati na voljo tretjim osebam.

(9) Podatki, ki jih stranka shrani na zagotovljenem prostoru za shranjevanje, so lahko zaščiteni z zakonodajo o avtorskih pravicah in varstvu podatkov. Stranka mora zagotoviti spoštovanje vseh pravic industrijske lastnine in avtorskih pravic. Stranka daje ponudniku predvsem pravico, da v primeru poizvedb omogoči dostop do vsebin, shranjenih na strežniku, prek spleta in jih reproducira za namen varnostne kopije podatkov.

(10) Stranka od svojih uporabnikov zahteva, da s svoje strani spoštujejo pravila in obveznosti, ki veljajo za uporabo predmeta storitev, ki jih zagotavlja ta pogodba.

(11) Ne glede na obveznost ponudnika (varnostno kopiranje podatkov), je naročnik sam odgovoren za vnos in vzdrževanje svojih podatkov, potrebnih za uporabo storitve.

(12) V času trajanja pogodbe mora naročnik zagotoviti potrebne tehnične zahteve za uporabo predmetov izvedbe. Če tega ne stori, lahko pride do napačnega delovanja, za katerega ponudnik ni odgovoren. To zadeva zlasti, vendar ne izključno:

 • Zadostna pasovna širina in kakovost storitev, tako v naročnikovem lokalnem omrežju kot na liniji naročnikovega omrežnega operaterja
 • Usmerjevalniki, ki podpirajo VPN

Ponudnik lahko stranko posebej obvesti o nadaljnjih tehničnih zahtevah pred sklenitvijo pogodbe.

(13) V primeru motenj, funkcionalnih okvar ali okvar predmetov izvedbe je stranka dolžna nemudoma in čim bolj natančno obvestiti ponudnika. Če stranka takega ponudnika ne obvesti, je treba ustrezno uporabiti 464. člen OZ-NPB3 (Obligacijski zakonik). Če bo ponudnik za odpravo napake zahteval dostop od naročnika prek oddaljenega vzdrževanja, bo naročnik dolžan ponudniku dostop omogočiti.

(14) Če se po oddaji poročila o napaki (v okviru opisa storitve iz ponudbe in portfelja izdelkov) izkaže, da na strani ponudnika ni prišlo do okvare tehnične opreme in da bi stranka to lahko prepoznala z razumnim odpravljanjem napak, stranka s tem izjavlja, da bo ponudniku povrnila stroške, ki jih je imel pri pregledu.

(15) Pri uporabi vmesnika portala stranka v programski opremi samostojno preveri, ali je bil prenos uspešen. Garancija s strani onOffice glede prenosa kot tudi prav tako je izključena izključitev napak pri prenosu.

(16) V kolikor naročnikovi podatki, shranjeni na zagotovljenem prostoru za shranjevanje, vsebujejo osebne podatke, naročnik sklene dogovor o obdelavi podatkov o naročilu s ponudnikom.

10. člen: Kršitev pogodbe

(1) Za vsak primer, ko stranka omogoči uporabo programske opreme tretjim osebam ali uporabnikom, ki jih naročnik ni imenoval, je dolžan plačati pogodbeno kazen, ki zapade v plačilo. Višino pogodbene kazni določi ponudnik po lastni presoji, v primeru spora pa jo lahko revidira pristojno sodišče. Pogodbena kazen se pobota z morebitnimi odškodninskimi zahtevki.

(2) V primeru nepooblaščenega prenosa uporabe mora naročnik ponudniku na zahtevo nemudoma posredovati vse podatke, ki so potrebni za uveljavljanje zahtevkov do uporabnika, zlasti ime in naslov uporabnika.

(3) Ponudnik ima v primeru nezakonite kršitve materialnih obveznosti iz te pogodbe s strani naročnika ali uporabnikov, ki jih določi naročnik, zlasti obveznosti od 1. do 7. odstavka 9. člena, pravico blokirati naročnikov dostop do programske opreme in njenih podatkov. Dostop se ne obnovi, dokler ni trajno odpravljena kršitev zadevne materialne obveznosti ali odpravljena nevarnost ponovitve ali je zagotovljena s predložitvijo ustrezne izjave o prenehanju in opustitvi ponudniku. V tem primeru ostane naročnik dolžan plačevati mesečne obveznosti.

(4) V primeru kršitve od 1. do 3. odstavka 9. člena je ponudnik upravičen do izbrisa zadevnih podatkov.

(5) V primeru nezakonite kršitve obveznosti od 1 do 7. odstavka 9. člena, s strani uporabnika mora stranka na zahtevo ponudnika nemudoma posredovati vse podatke, potrebne za uveljavljanje zahtevkov zoper uporabnika, zlasti ime in naslov uporabnika.

11. člen: Plačilni pogoji

(1) Nadomestilo se obračunava v mesečnih obrokih in zapade 1. delovni dan vsakega meseca vnaprej. Plača se od meseca, v katerem nastopi operativna razpoložljivost. Zamuda nastopi 14. dan po datumu zapadlosti brez potrebe po opomniku. Stranka pooblasti ponudnika za pobiranje mesečnih obrokov, namestitvene pristojbine in vseh drugih nadomestil z direktno bremenitvijo SEPA ter zagotovi potrebno kritje svojega bančnega računa. Za vsako neporavnano ali vrnjeno direktno bremenitev SEPA, mora naročnik ponudniku povrniti nastale stroške v obsegu, za katerega je odgovorna stranka. V ta namen mora stranka na začetku pogodbe posredovati podatke o kreditni kartici in sporočiti vse nadaljnje spremembe.

(2) Mesečna naročnina je navedena v ponudbi. Način izračuna plačila vsebuje število uporabnikov, pogodbeni rok, uspešnost in druge točke, ki so prikazane v ponudbi in portfelju izdelkov.

(3) Poleg mesečnih obrokov se lahko zaračuna enkraten znesek za namestitev, ki zapade na začetku pogodbenega obdobja. Višina enkratnega zneska za namestitev in natančen obseg storitev izhaja iz ponudbe in portfelja izdelkov.

(4) Ostala plačila se izvedejo najkasneje ob opravljeni storitvi.

(5) Računi se izdajajo izključno v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga stranka navede ponudniku. Vzporedna odprema računa v papirni obliki bo izvedena le na izrecno željo stranke in bo zaračunana administrativna taksa v višini 2,00 € na račun.

(6) Stranka je upravičena do uporabe predmetov izvedbe izven obsega, dogovorjenega v ponudbi in portfelju izdelkov, le ob predhodnem pisnem soglasju ponudnika. V primeru dodatne uporabe brez soglasja je ponudnik upravičen zahtevati dodatne provizije glede na cene, dogovorjene v ponudbi in portfelju izdelkov.

(7) Vse cene so navedene v evrih plus zakonsko določen davek na dodano vrednost, ki velja v času izvedbe.

(8) Za izravnavo inflacije ali povečanja stroškov je ponudnik upravičen zvišati običajne ali kataloške cene pogodbenih storitev največ enkrat letno s pisnim trimesečnim odpovednim rokom, vendar le, če pogodba že obstaja najmanj 12 mesecev. Če je povišanje več kot 10 %, ima stranka pravico odpovedati pogodbo v šestih tednih po prejemu obvestila o povišanju. Če stranka uveljavi to pravico do odpovedi, bo plačala prvotno dogovorjeno ceno, dokler odpoved ne začne veljati.

12. člen: Zamuda plačil

(1) V kolikor stranka zamuja s plačilom dogovorjenega zneska ali obroka ali nepomembnega dela plačila ali obroka dva zaporedna meseca, vsa plačila do naslednjega možnega običajnega datuma odpovedi zapadejo v plačilo takoj. Ponudnik ima v tem primeru pravico blokirati naročniku dostop do programske opreme in njenih podatkov. Preden ponudnik blokira naročnikov dostop do programske opreme in strankinih podatkov zaradi zamude pri plačilu, mora ponudnik o tem obvestiti stranko v obliki sistemskega sporočila in določiti primeren rok, v katerem mora naročnik poravnati ponudnikove neporavnane terjatve.

(2) Ponudnik si pridržuje pravico do uveljavljanja nadaljnjih zahtevkov zaradi zamude pri plačilu.

(3) Če ponudnik zamuja z operativnim izvajanjem storitev, odgovornost ureja 13. člen. Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe le, če ponudnik ne upošteva razumnega roka ali časovnega obdobja, ki ga določi stranka. Ta rok ali časovno obdobje mora biti najmanj dva tedna.

13. člen: Garancija in odgovornost

(1) V skladu s pravili najemnega prava ponudnik jamči za dogovorjeno kakovost predmetov izvedbe.

(2) Če je uporaba programske opreme ogrožena zaradi lastninskih pravic tretjih oseb brez krivde ponudnika, ima ponudnik pravico zavrniti storitve, na katere to vpliva. Ponudnik o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti stranko in ji omogoči dostop do njegovih podatkov. V tem primeru stranka ni dolžna plačati stroškov, ki pri tem nastanejo. Druge pravice ali zahtevki stranke ostanejo nespremenjeni.

(3) Napake v programski opremi, vključno s spletno pomočjo in drugimi dokumenti, mora ponudnik odpraviti v razumnem roku po tem, ko je stranka obvestila ponudnika o napaki. Enako velja za druge motnje pri zmožnosti uporabe programske opreme. Za reklamacijo napak velja zakon o napakah, kot je določeno v najemni pogodbi. Ponudnik se zaveda, da je odprava napak odvisna od tega, da stranka ne zamuja s plačilom svojega obroka.

(4) Pravica stranke, da prekine pogodbo zaradi neizvedljivosti uporabe v skladu s členom 782 (OZ-NPB3), je izključena, razen če se šteje, da dogovorjeni prenos uporabe ni uspel.

(5) Informacije o vsebini predmetov izvedbe, tehnični podatki in specifikacije v ponudbi in portfelju izdelkov ali opisi storitev in drugi dokumenti, pomembni za pogodbo, služijo izključno opisu zadevne storitve. Ne veljajo za jamstvo (ali zajamčeno kakovost) v smislu obligacijskega zakonika. Ponudnik ne daje nobenih garancijskih obljub.

(6) V vseh primerih pogodbene in ne-pogodbene odgovornosti ponudnik plača odškodnino izključno v naslednjih primerih na naslednji način:

 • (a) v primeru naklepne in hude malomarnosti – neomejeno
 • (b) v primeru rahle malomarnosti le zaradi kršitve bistvene pogodbene obveznosti - v višini pogodbeno tipične predvidljive škode.

Vsaka nadaljnja odgovornost je izključena.

(7) Nekrivdna odgovornost ponudnika po 637. členu (OZ-NPB3) zaradi obstoječih napak v času sklenitve pogodbe je izključena.

(8) Odgovornost za izgubo podatkov je omejena na standardne stroške izterjave, ki bi nastali, če bi stranka redno izdelovala varnostne kopije in v skladu s povezanimi tveganji, razen če veljajo zahteve iz 5. odstavka 13. člena.

(9) Omejitve odgovornosti veljajo tudi za osebno odgovornost zaposlenih, predstavnikov in organov ponudnika.

(10) Nepomembne napake se za stranko štejejo za dopustne. V tem primeru do ponudnika nima nobenih zahtevkov. Nebistvena napaka obstaja zlasti, če temelji na uporabi neprimerne strojne ali programske opreme s strani naročnika ali njegovega internetnega ponudnika, v kolikor napaka bistveno ne vpliva na namen pogodbe, v primeru višje sile, okvare računalnika, zaradi okvare sistema ali okvare linije, okvare omrežja ali okvare strežnika v uporabi največ 24 ur v 30 dneh. Omejitve odgovornosti po zgornjih klavzulah ne veljajo v primeru odgovornosti za telesne poškodbe in po Zakonu o odgovornosti za izdelke.

(11) Zahtevki naročnika, ki izhajajo iz te pogodbe iz naslova garancije in odgovornosti, preneha najkasneje po 12 mesecih od dneva zapadlosti in morebitnega poznavanja terjatve. To ne velja v primeru naklepa in hude malomarnosti ter v primeru telesne poškodbe, neizpolnjevanja neodvisnih jamstev in goljufivega namena s strani ponudnika. Obdobje začne teči konec meseca, v katerem je nastal razlog za zahtevek in je ponudnik izvedel za upravičenost.

(12) Ponudnik bo aktiviral zaznavanje neželene pošte za odhodno pošto, ki bo zagotovila, da programska oprema onOffice ne bo zlorabljena za pošiljanje neželene pošte. V takih primerih bo stranka prejela ustrezno obvestilo. To služi izboljšanju ugleda poštnega sistema za samodejno generirano pošto iz strežnika onOffice.

14. člen: Prenos pravic in obveznosti po pogodbi

Stranka lahko prenese pravice in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo le s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika. Ponudnik je upravičen do prenosa pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, na družbo v skupini v smislu 4. odstavka, 237. člena ZGD-1-NPB14.

15. člen: Zaupnost

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta vse poslovne skrivnosti, ki jih pridobijo – vključno z njihovimi zastopniki – na podlagi nagovarjanja ali izpolnitve pogodbe obravnavali kot strogo zaupne.

Te obveznosti ne veljajo za informacije, znanje in izkušnje, ki:

 • so dokazano splošno znani, ne da bi kršili predmet zaupnosti,
 • so bile strankam dokazljivo znane, preden so prejele informacije, znanje in izkušnje,
 • so bili prejeti od tretje osebe brez kakršne koli predmet zaupnosti, oz.
 • so se dokazano neodvisno razvile.

16. člen: Višja sila

(1) Ponudnik je oproščen obveznosti izvajanja po tej pogodbi, kolikor je motnja izvedbe posledica nastopa okoliščin višje sile.

(2) Okoliščine višje sile so na primer vojne, stavke, nemiri ali izgredi, razlastitve, bistvene spremembe zakonodaje, neurja, poplave, pandemije in druge naravne nesreče ter druge okoliščine, za katere ponudnik ne odgovarja. Ti vključujejo zlasti vdor vode, izpad električne energije in prekinitve ali uničenje vodov ali infrastrukture za prenos podatkov.

(3) Vsaka pogodbena stranka nemudoma in v besedilni obliki obvesti drugo pogodbeno stranko o nastanku višje sile.

17. člen: Obdobje in odpoved

(1) Začetek pogodbe in po potrebi minimalni rok sta navedena v ponudbi. Pogodba se samodejno podaljša (po izteku minimalnega pogodbenega obdobja) za 12 mesecev in jo lahko katera koli stranka odpove z odpovednim rokom treh mesecev (prvič ob izteku minimalnega pogodbenega obdobja).

(2) Pogodbeno razmerje lahko obe stranki prekineta najpozneje ob izteku minimalnega pogodbenega obdobja. Obvestilo o odpovedi mora pogodbena stranka prejeti pisno najmanj 3 mesece pred iztekom minimalnega pogodbenega obdobja. Če pogodbenega razmerja ne prekine nobena od pogodbenih strank, se pogodbeno razmerje v vsakem primeru samodejno podaljša za 12 mesecev. Predpis iz 2. stavka se nato smiselno uporablja za prenehanje ustreznih naslednjih 12-mesečnih pogodbenih obdobij. Pravica strank do izredne odpovedi iz utemeljenega razloga ostaja nespremenjena.

Upravičen razlog za izredno odpoved obstaja zlasti, če:

 • druga stranka večkrat krši bistvene pogodbene obveznosti iz te pogodbe; materialne pogodbene obveznosti vključujejo zlasti pravočasno plačilo pristojbin
 • druga stranka stori odškodninsko dejanje v zvezi s to pogodbo.

(3) Obvestilo o odpovedi mora biti podano pisno.

(4) S prekinitvijo pogodbe iz kakršnega koli razloga se pogodbene pravice stranke končajo.

(5) Stranka lahko od ponudnika zahteva vračilo shranjenih podatkov v običajni digitalni obliki do enega meseca po prenehanju pogodbe. Glede na zahteve je tukaj potrebna ločena ponudba za varnostno kopiranje podatkov (cene so na voljo na zahtevo iz veljavnega cenika). Po izteku enomesečnega obdobja bodo vsi podatki, vključno z vsemi poštnimi predali, trajno izbrisani brez nadaljnjega obvestila.

18. člen: Razno

(1) To pogodbo ureja izključno slovensko pravo, razen mednarodnega zasebnega prava.

(2) Pristojno sodišče je v Ljubljani. Za reševanje sporov je stvarno pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

(3) Vsi dogovori, ki vsebujejo spremembo, dopolnitev ali konkretizacijo teh pogodbenih pogojev ter posebna zagotovila in sporazume, morajo biti pisno evidentirani. To velja tudi za spremembo same zahteve glede pisne oblike. Če jih prijavijo zastopniki ali pooblaščene osebe ponudnika, so zavezujoče le, če ponudnik k temu da pisno soglasje.

(4) Če je katera koli klavzula te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela pogodbe. Neveljavna klavzula se nadomesti z veljavno klavzulo, ki ima učinke, ki so čim bližje cilju, ki si ga pogodbeni stranki prizadevata z neveljavno klavzulo.

Optimizirajte svoje vsakdanje delo pri posredovanju z nepremičninami:Zahtevajte predstavitev na daljavo!